گزینش روح سوژه ها

نام کتاب : Collecting Souls نویسنده: توماس لیوتار ( یا توماس لوتارد) این کتاب که یک کتاب کوچک جیبی درباره تجربیات شخصی یک عکاس خیابانی به اسم توماس لیوتار است، با زبانی بسیار ساده مباحثی را درباره عکاسی خیابانی بیان میکند.  این کتاب کوچک شامل متن و عکس، ترجمه شده و به زودی بعد از … ادامه خواندن گزینش روح سوژه ها